Arvostelu: Voimaannuttava vertaisryhmä

, , Kommentointi suljettu.

Voimaannuttava vertaisryhmä – Voimaannuttavat elementit Asperger-aikuisten vertaisryhmissä on Metropolia Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden Aino Seppisen ja Jonna Siivikon vuonna 2008 tekemä opinnäytetyö, joka jokaisen vertaisryhmissä kävijän kannattaa lukea. Työ on tehty yhteistyössä Autismi- ja Aspergerliiton Empowerment-projektin kanssa, ja sen tarkoituksena oli etsiä voimaannuttavia elementtejä aikuisten Asperger-henkilöiden vertaisryhmistä. Tässä kvalitatiivisessa työssä käytettyjä menetelmiä olivat puolistrukturoidut haastattelulomakkeet, haastattelut ja sisällön analyysi.

Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella, jossa kerrotaan Empowerment-projektista, Aspergerin oireyhtymästä sekä vertaisryhmien ja voimaantumisen teorioista niin selkokielisesti, että asiaan perehtymätönkin ymmärtää lukemansa. Työ jatkuu tutkimusmenetelmien valinnan esittelyllä ja työn suoritustavan kuvaamisella, josta edetään aineiston analysointiin. Kaikki edellä mainittu kuvataan hyvin seikkaperäisesti, ja tämä työ antaa mahdollisuuden kurkistaa maailmaan, jossa onkin aivan omat lainalaisuutensa.

Varsinaiset tulokset on jaettu voimaantumista tukeviin ja estäviin elementteihin, ja niiden esittely tapahtuu analyysien ja sitaattien vuoropuheluna sekä näiden yhteenvedonomaisena vertailuna teoriakirjallisuuteen. Koko tulosten esittely johtopäätöksineen ja pohdintoineen on erittäin hyvin onnistunut kokonaisuus. Opinnäytetyötä on helppo lukea, ja siinä tuodaan selkeästi esille vertaisryhmän voimaannuttavat elementit; siksi työstä on varmasti hyötyä sekä Empowerment-projektille että jokaiselle vertaisryhmässä kävijälle ja sellaiseen mahdollisesti aikovalle.

Opinnäytetyö on lainattavissa Autismi- ja Aspergerliiton kirjastosta.