Vallitsevat asenteet koulutuksessa ja työelämässä

, , Kommentointi suljettu.

Vallitsevat asenteet koulutuksessa ja työelämässä vaikeuttavat niiden nuorten koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä

Tiedote. Julkaistu: 06.10.2015 klo 13:46
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

ADHD:n tai Aspergerin oireyhtymän omaavista nuorista moni tarvitsee tukea sopeutuakseen vallitseviin opiskelu- ja työkulttuureihin. Haasteita tuottavat esimerkiksi itseilmaisun vaikeudet sekä vuorovaikutusta ja dynaamista otetta korostavat työskentelytavat.

Koulutus- ja työelämäpolkujen kirjo on moninainen nuorilla, joilla on ADHD:n tai Aspergerin oireyhtymä, selviää tuoreesta haastattelututkimuksesta Erityinen polku tulevaisuuteen. Joukkoon lukeutuu korkeasti kouluttautuneita, erilaisia koulutuksia ja töitä kokeilleita ja keskeyttäneitä sekä niitä, joille opinnoista ja työstä suoriutuminen on vaikeampaa.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteet koetaan haastaviksi erityisesti niiden nuorten keskuudessa, joilla on Aspergerin oireyhtymä. ADHD puolestaan tuottaa haasteita abstrakteissa tehtävissä, joilla ei välttämättä ole kytköstä aiempaan kokemukseen. Esimerkiksi opintojen arvioinnissa, työhaastatteluissa sekä yhteistyöprojekteissa korostetaan itseilmaisuun, sosiaalisuuteen ja dynaamisuuteen liittyviä taitoja. Nuoret, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä, saattavat tulla väärinymmärretyiksi ja jopa syrjityiksi näissä tilanteissa.

“Vallitsevat asenteet ja yleinen epätietoisuus oireyhtymistä saattavat ylläpitää ennakkoluuloja, jotka vaikeuttavat opiskelua ja työllistymistä nuorilla, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Nuoret eivat aina myöskään rohkene puhua oireyhtymistään niihin liittyvien ennakkoluulojen vuoksi.”, toteaa tutkija Tiia Villa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöstä.

Oireyhtymiin liittyy kuitenkin erityispiirteitä ja niiden mukanaan tuomia vahvuuksia, jotka ovat hyödyllisiä opinnoissa ja työelämässä. Tällaisia ovat esimerkiksi tarkkuus ja huolellisuus sekä innovatiiviset ajattelu- ja ongelmanratkaisumallit. Diagnoosin saaminen on ollut monelle nuorelle omia erityispiirteitä ja niihin liittyvää ymmärrystä vahvistava kokemus. Omaa koulutus- ja työelämäpolkua on diagnoosin myötä alettu hahmottaa uudella tapaa, mikä on saattanut myös vaikuttaa opiskelu- ja työmotivaation kehittymiseen.Vahvuuksien tunnistaminen edellyttää kuitenkin myös oireyhtymiä koskevan tiedon ja ennakkoluulottomuuden kehittämistä opiskelu- ja työkulttuureissa. Myös ennakoitavat ja selkeät tehtävät sekä avoin ja joustava keskusteluyhteys ohjaajien ja opiskelijoiden tai työnantajien ja työntekijöiden välillä tukevat opintojen ja työn sujumista nuorilla, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

“Haastattelemillamme nuorilla oli runsaasti motivaatiota ja osaamista työelämään, mutta he kokivat jäävänsä helposti sosiaalisesti taitavampien työnhakijoiden varjoon. Esimerkiksi yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa onkin todettu, että työttömyysluvut ovat muita korkeampia henkilöillä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.”, hankkeen toinen tutkija Elina Lavikainen jatkaa.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön juuri julkaisemassa selvityksessä Erityinen polku tulevaisuuteen – Selvitys koulutus- ja urapoluista henkiöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä on haastateltu 14 kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Haastattelut toteutettiin syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Lisäksi hankkeessa on julkaistu haastateltujen nuorten koulutus- ja urapolut vertaistukea tarjoavina tarinoina Erityisiä uratarinoita – Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Molemmat julkaisut ovat luettavissa osoitteessa:  www.erityiseturatarinat.fi


Lisätietoja:

www.erityiseturatarinat.fi
https://www.facebook.com/erityiseturatarinat
Elina Lavikainen (elina.lavikainen[at]otus.fi, 050 365 8944)
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi, 050 439 2611)

 

 

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Uutta tutkimustietoa
opiskelijoista ja opiskelusta.