Tutkimus Asperger-ihmisten kokemuksista julkisessa terveydenhuollossa

, , Kommentointi suljettu.

Hanna Ahola selvitti Satakunnan ammattikorkeakouluun tekemässään hoitotyön opinnäytetyössään Asperger-ihmisten terveydenhuollossa kohtaamia ongelmia ja esteitä. Suurin osa vastaajista kertoi, että heidän on hankala käyttää julkisia terveyspalveluita esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden stressaavuuden ja julkisen terveydenhuollon toimitilojen aiheuttaman suuren aistikuormituksen vuoksi. Vastaajat kertoivat lisäksi, että aistiyliherkkyydet ja sosiaalinen kuormitus vahvistivat usein toisiaan.

Yli puolella vastaajista oli huonoja kokemuksia myös terveydenhuoltohenkilöstön kanssa kommunikoinnista. Terveydenhuollon edustajien koettiin muun muassa toimivan usein autoritäärisesti ja kuuntelevan potilaita huonosti. Suurin osa vastaajista kertoi myös, että heille oli annettu ennen Asperger-diagnoosia väärä diagnoosi, mistä oli ollut seurauksena vääränlaista hoitoa, kuten liiallista lääkitystä.

Vastaajat toivoivat terveydenhuollon henkilöstöltä ihmisten yksilöllisyyden parempaa huomioimista. Lisäksi toivottiin, että hoitotilanteissa huomioitaisiin potilaiden mahdolliset aistiyliherkyydet esimerkiksi välttämällä hajusteiden käyttöä ja ilmoittamalla etukäteen mahdollisesta kosketuksesta. Vastaajat toivoivat myös, että terveydenhuollon toimipisteissä käytettäisiin tilojen äänieritystä ja pehmeämpää valaistusta.

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mitkä Asperger-piirteet olivat tutkimusajankohtana keskeisimpiä heidän elämässään. Keskeisimpinä Asperger-piirteinä mainittiin yleisimmin erityiskiinnostuksen kohteet. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat ongelmat sosiaalisissa tilanteissa ja aistiyliherkkyydet. Muita keskeisiä Asperger-piirteitä olivat stressiin liittyvät ongelmat, tunteiden tunnistamisen vaikeus, ylitunteellisuus, motoriset vaikeudet, toimintoihin juuttuminen ja moraalisten arvojen korostuminen.

Lisätietoja: Asperger-diagnoosin saaneiden aikuisten mielipiteitä julkisen terveydenhuollon palveluista.