Sheldon Cooper – Yksi meistä

, , Kommentointi suljettu.

The Big Bang theory

Sarjan tekijät ovat kiistäneet että Sheldon olisi Asperger, tähän lienee monia syitä. Sheldonia näyttelevä Jim Parsons on haastattelussa sanonut että luettuaan Look me in the eye –kirjan hän on tunnistanut Sheldonin hahmosta paljon yhteneviä piirteitä ja pitää Aspergerin kuvausta hyvänä tapana lähestyä Sheldonin ajattelumaailmaa.

 1. Sarjan alkuaikoina Sheldon oli täysin sokea sarkasmille ja piikittelylle. Sarjan edetessä Sheldon alkoi itse käyttää sarkasmia, omintakeisesti kylläkin, bazinga!

Tämä piirre on kärjistys, mutta olisi hyvinkin oikeilla jäljillä. Olen huomannut että lähes jokaisella tuntemallani autismin kirjolaisella on melko omintakeinen huumori ja sanojen käyttö. Monet kokevat sanaleikit ja mustan huumorin omaksi kentäkseen.

 1. Sheldonilla on valmiit rutiinit kaikkeen, paitsi yllättäviin asioihin. Hän syö samoja ruokia samoina viikonpäivinä, tekee samat aamurutiinit joka aamu, istuu samalla paikalla. Hänellä on myös wc-aikataulut rytmittämässä arkeaan. Yleensä jokaisessa jaksossa sattuu jotain yllättävää joka rikkoo rutiinit.

Rutiinikeskeisyys on perinteisesti tyypillinen autismipiirre. Itse syy rutiineihin on kuitenkin olennaisempaa kuin rutiinien suoritus. Huomaan että ihmiset toimivat rutinoidusti kahdesta syystä, kärjistetysti. Pelkojen, epäonnistumisen takia, jolloin rutiineilla pyritään hallitsemaan asioiden pysymistä siinä missä ne ovat. Toinen syy, joka myös itselläni, on asioiden jatkuva pohtiminen. Jos en tee asiaa yksinkertaisesti niin kuin olen sen ennen tehnyt, alan pohtia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, jolloin itse toiminta jää suorittamatta tai viivästyy. Kyse on siis enemmänkin järkevästä ratkaisusta toimia hyväksi havaitulla tavalla kuin lähteä säätämään uusia. Raja perustellun logiikan ja jumiutumisen välillä on kuitenkin hiuksen hieno ja useimpien toiminta on sekoitus näitä.

 1. Sheldonin empatian puute. Sheldon on tässä melko loistava karikatyyri. Hänestä ilmenee kärjistetysti kaikki se miksi Aspergereja pidetään tunteettomina. Sheldon kummastuttaa usein miksi jonkun asian pitäisi vaivata häntä, tai ylipäätään ketään.

Empatian puute on kummallisimpia asioita joita autismiin liitetään. Tunnistan kyllä itsessäni epätyypillistä empatiaa, joka on mielestäni parempi termi kuin empatian puute. Empatiani ei ilmene suoraan eleinä tai sanoina, vaan on usein auttavaa niihin asioihin joihin itse kokisi tarvitsevansa apua tilanteessa, tilanteen kuvailu rationaalisesti on yksi tyypillisiä tapoja. Lähestymistapa on usein melko konkreettinen eikä itse tilanteessa tunnu välttämättä mukavalta.

 1. Sheldon kuvataan eräänlaisena aseksuaalina. Sheldon ei pidä kosketuksesta tai läheisyydestä. Hän välttelee liian läheistä kontaktia. Sheldon pitää kuitenkin puristavasta halauksesta.

Tässä on perää ja ei ole perää. Useat autismin kirjon ihmiset ovat aistikokemuksiltaan poikkeavia. Toiset pitävät voimakkaista tuntemuksista mutta vihaavat sipaisuja. Yleisesti voisi sanoa että kosketus, läheisyys on poikkeavaa, se mihin suuntaan onkin sitten aivan toinen keskustelu. Oman tilan tarve ja toisen tilan kunnioitus voivat olla ristiriitaisia, itse huomaan usein että menen aivan liian lähelle toisia ihmisiä tai käyttäydyn epätavallisesti tilassa.

Teksti: Ilkka

The_Big_Bang_Theory_Cast

Sheldon Cooper – The One of Us

Makers of this series have denied, that Sheldon would be Asperger, and there might be many reasons for this. Jim Parsons, the person who plays Sheldon’s role have said in interview, that after reading the book called Look me in the eye he has been recognizing common features with the character and considers description of Asperger as a good way to get close to Sheldon’s mind.

 1. At the beginning of the series, Sheldon was completely blind to sarcasm and irony. When the plot was going on, Sheldon started to use sarcasm himself, but by original way, bazinga!

This feature is exaggerating, but it can be quite right. I have noticed that almost everyone I know with autism spectrum have quite original sense of humor and use of words. Many of them experience word plays and black humor as their own field.

 1. Sheldon has outlined routines to everything, except to surprising issues. He eats same foods on same days of week, performs same morning routines every morning, sits in same place. He has also toilet-schedule setting the rhythm of his everyday-life. Usually there happens something unexpected, that manages to break those routines.

Concentrating on routines is traditionally typical characteristic of autism. The reason for routines is more essential than execution of routines. I notice that people act routinely for two reasons, aggravatingly. It’s because of fears and failure, when one tries to rule stability of things as they are now with routines. For another reason, which is also true to me is the constant reflection of things. If I don’t keep my doing as simple as before, I start to consider optional patterns to solve the thing in question, and then the action will be interrupted or delays. It’s more question of reasonable solution to act with the well-considered pattern than starting with new ones. The border between the logic and getting stuck is very slim and many act by mixing those two.

 1. Sheldon’s lack of empathy. Sheldon is quite brilliant caricature of what comes to this. All the reasons why Asperger-people are considered as insensitive comes out of him. It’s often weird to Sheldon, why something should bother him or anyone else in general.

The lack of empathy is the one of the most peculiar things connected to autism. I recognize some atypical form of empathy inside me, which is better term than lack of empathy in my opinion. My empathy doesn’t turn out straight by gestures or words, but it’s often being helpful with things I myself feel to need help in certain situation. Descripting the situation is one typical way. The manner of an approach is mostly quite concrete, and the situation itself doesn’t stir up nice feelings necessarily.

 1. Sheldon is depicted as somekind asexual. He doesn’t like being touched or intimacy and he avoids too close contact. Nevertheless, he likes choking squeezing hug.

This is and isn’t the fact at the same time. Several people with autism spectrum have divergent sensory perceptions. Others like strong sensations but hate any swift action. Generally one could say, that touching and intimacy are divergent, but by what way is totally another discussion. The need of one’s own space and honoring other person’s space can be contradictory: I notice of myself that I’m often getting too close to someone or act in some space by unusual way.

More autism remarks about Sheldon and the series are coming in blogs in the future.

Teksti: Ilkka
Käännös: Heidi

 

BigBangTheoryTitleCard

Sheldon Cooper – En av oss

Dett här programs uppshovsmann har bestridat, att Sheldon skulle vara Asperger, och det finns många olika orsaker på det. Jim Parsons, som spelar Sheldons roll har sagt i intervjun, att efter läsning Look me in the eye, har han identifierat manga likadana inslag med Sheldons karaktär och anser beskrivning ett got sätt att närma/avancera Sheldons sinne.

 1. När program började, Sheldon var helt blind till sarcasm och försmädlighet . När programmet framskridde, Sheldon började anvanda sarcasm sig själv, men med ett oberoende sätt, bazinga!

Det här inslag är tillspetsning men det kan vara rikt. Jag har upptäckat, att nästan alla människor med autism spektrum har ganska oberoende humor och användning av orden. Många av dem upplever ordlekarna och svart humor vara deras egen fält.

 1. Sheldon har redo rutiner till allting, utom överraskande saker. Han äter samma mat på samma veckodagar, gör samma morgon rutiner varje morgon, sätter i samma plats. Han har också wc-tider, som tidsbestämma sit varjedags liv. Ofta i varje programmet händer något överraskande, som bryter hans rutiner.

Koncentration på rutiner är traditionsenligt en typisk faktor i autism. En orsak till rutiner/för att koncentrera i rutiner är mer huvudsaklig än utträttning av rutiner. Jag upptäcker, att människor gör saker rutinerad för två orsaker, om man tillspetsar. För räddslor och misslyckande, när man försöker kontrollera saker att bevara bestå som de är nu. En annan orsak, som jag också har är en fortgående fundering om saker. Om jag enkelt gör inte en sak som jag har alltid gjort det, börjar jag fundera alternativa lösningsmodeller, när funktion förblir ogjord eller försenas. Så, det är mer en rationell lösning i fråga, att göra med ett sätt som är märkt gott, och att inte börja göra nya. Gränsen mellan argumenterad logik och att fastna är ganska tunn, och vad de mest gör är en blandning av de här.

 1. Sheldons brist på empati. Sheldon är ganska lysande karikatyr i den här saken. Han uttryckar tillspetsande alla saker varför Asperger människor är ansett okänslig. Det är förvånansvärd till Sheldon, varför någon sak borde tynga honom eller någon annan männsika.

Brist på empati är en av mest besynnerliga saker, som man knippa med autism. Jag känner mig otypisk empati, som jag tycker att vara en bätre term än brist på empati. Min empati uttryckar inte rakt via gester eller ord, men det är ofta hjälpsam i saker med vilka jag upplever mig själv att behöva hjälp i likadan situation. Beskrivning av situation rationellt är ett typiskt sätt. Sättet med vilket närmar är ofta ganska konkretik, och emotional tillstånd är inte absolut trevlig i situation.

 1. Sheldon beskrivas någonsin asexual. Han tycker inte om att vara berörat eller nära och undvikar för intim kontakt. Sheldon tycker om pressade kramandet I alla fall.

Den här är och är inte rikt. Flera autistisker är avvikande på deras sinnevärld. En del tycker om starka kännedomar men hatar strykningar. Man kan säga genereltt, att beröringen och närheten är avvikande, mot vilket rikting är en annan discussion. Behövet att ha egen revir och respekten för andra personens revir kan vara kontroversiell. Jag märker att jag själv går ofta för när mot andra människor eller uppförar mig ovanligt i området.

Mer autistisk uppmärksamheter om Sheldon och serien kommer i nästä blogskrivningar.


Teksti: Ilkka

Käännös: Heidi
Julkaistu Autismisäätiön blogissa: https://autismisaatio.wordpress.com/2015/11/19/sheldon-cooper-yksi-meista/